ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგების სრული კურსი

პოპულარული 

 ტრენინგ კურსები / განთავსდა 4 კვირის წინ ავტორი Gocha Vardosanidze / ნახა: 714-მა

100.00 ლ

კურსს გაუძღვებიან მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები
 ტრენინგ-კურსი მოიცავს: 24 გაკვეთილს, მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 – 2.00 საათი (გრაფიკის შერჩევა მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
 ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 5 მსმენელი
 ტრენინგ-კურსის საწყისი ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: 100 ლარს.
 ტრენინგ-კურსის საწყისი ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 300 ლარს
 სასწავლო კურსის ბოლოს ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ქართულ / ინგლისურ ენაზე).
დამიკავშირდით: 598912297 / 593916682 / govardosa@hotmail.com

ტრენინგ- კურისი მოიცავს ფინანსური ანგარიშგებისა და ბუღალტრულ აღრიცხვას საერთაშორისო სტანდარტებს + ORIS. შეისწავლით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხები. პროგრამა განკუთვნილია ნებისმიერი მსურველისათვის, რომელიც დაინტერესებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო დაბეგვრის შესწავლით.
ტრენინგ-კურსის შესწავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს წარმართოს საწარმოში დამოუკიდებლად ბუღალტრული და ფინანსური ანგარიშგების საქმიანობა საერთაშირისო სტანდარტებით, ახალი საგადასახადო კოდექსის თანახმად.

პროგრამა:
 ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი:
 სამეურნეო აღრიცხვა, მისი არსი და მნიშვნელობა;
 სამეურნეო აღრიცხვის სახეები;
 ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მიზანი.
 ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მეთოდი:
 ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი, მისი ობიექტები;
 ბუღალტრული აღრიცხვის მეთოდი და მისი ელემენტები.
 ანგარიშთა სისტემა და ორმაგი ჩაწერა:
 ბუღალტრული ანგარიშები და მათი დახასიათება;
 ორმაგი ჩაწერის არსი;
 საერთაშორისო სტანდარტი.
 ფინანსური ანგარიშგების არსი და ხარისხობრივი მახასიათებლები:
 პირველადი დაკვირვება, დოკუმენტაცია და ინვენტარიზაცია;
 ცვეთა და ამორტიზაცია.
 ფულადი საშუალებების აღრიცხვა:
 ფულადი საშუალებების ორგანიზაცია;
 სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა.
 მოთხოვნების (დებიტორული დავალიანების) აღრიცხვა:
 მოთხოვნების არსი და კლასიფიკაცია;
 მოკლევადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა;
 გრძელვადიანი მოთხოვნების აღრიცხვა.
 მიმდინარე და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა: ინვესტიციები, სესხები, ლიზინგი, ობლიგაცია და სხვა.
 სასაქონლო – მატერიალური მარაგების აღრციხვა, დაუმთავრებელი წარმოება:
 სასაქონლო – მატერიალური მარაგების არსი, კლასიფიკაცია, შეფასება და აღრიცხვა;
 სასაქონლო – მატერიალური მარაგების თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები და გადაფასება;
 დაუმთავრებელი წარმოების აღრიცხვის მეთოდი.
 არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა: ლიცენზია, გუდვილი, როიალტი და სხვა.
 საგადახდო დავალებები, დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ):
 საგადასახადო ვალდებულებების არსი და შესრულების პრინციპები;
 დღგ – ს გადასახადის არსი და პრინციპები;
 დღგ როგორც ამოღებას დაქვემდებარებული გადასახადი.
 საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა: მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, იმპორტის გადასახადი, დღგ, აქციზი, ქონების გადასახადი.
 კომპანიის ფინანსური შედეგის გაანგარიშება: მოგება-ზარალი.
 ბრუნვითი უწყისი.
 ბალანსის შედგენა.
 ფულადი სახსრების უწყისი (Cash Flow).
 კაპიტალის აღრიცხვა.
 დეკლარაციების მომზადება.

საბუღალტრო პროგრამა ORIS:
 ახალი ორგანიზაციის შექმნა.
 ანგარიშთა გეგმის მომზადება, სასტარტო ნაშთები.
 ბანკების, ორგანიზაციების, თანამშრომლების დამატება.
 სასაქონლო მატერიალური მარაგების აღრიცხვა.
 ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა.
 ხელფასები, ხელფასის დარიცხვის გატარებები, ხელფასის უწყისის მომზადება.
 ვალუტა და საკურსო სხვაობა.
 ბრუნვითი უწყისი, ბალანსი, მოგება ზარალის უწყისი.

დამიკავშირდით: 598912297 / 593916682 / govardosa@hotmail.com

  • დარგი : ბუღალტერია
  • ვასწავლი/ვეძებ : ვასწავლი
  • ვიდეო ლექცია? : არა
  • განმცხადებელი : ტრენინგ ცენტრი
  • ბინაზე მისვლა? : არა

ავტორი: Gocha Vardosanidze

კომენტარის დატოვება